Tots els anuncis que es pengin romandran com a màxim 30 dies, o fins que la persona que el va publicar el elimini. No hi ha anuncis anònims.
Es poden adjuntar imatges i / o documents.
Seran suprimits tots aquells anuncis que atemptin contra la privacitat, imatge, o qualsevol dret de qualsevol persona, tant de l'ICIQ com de fora, sense prejudici de l'exigència de les responsabilitats civils o penals que es derivin d'aquesta conducta.

Cercar